Unges arbejde


For de fleste unge er det en sårbar omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet. De har brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv.

Det grundlæggende princip er, at unge ikke må udføre arbejde, der kan være farligt og skal beskyttes mod fysiske og psykiske belastninger, som kan skade dem på kort eller på langt sigt. Det skal arbejdsgiveren beskytte dem imod gennem forebyggelse, god instruktion og opfølgning.

På hjemmesiden Ung med job, findes gode råd om hvordan I tager godt imod de unge nyansatte og giver dem en god start på arbejdslivet og et godt og sikkert arbejdsmsiljø.

De unge under 18 år er fremtidens arbejdskraft og en vigtig del af hverdagen på rigtig mange arbejdspladser.

Der er forskellige krav til de opgaver unge under 18 år må beskæftiges med. Der er ligeledes forskellige regler omkring arbejdstid for unge afhængigt af deres alder. Kravene afhæn- ger af den unges alder samt om den unge er undervisningspligtig eller ej.

Undervisningspligten slutter efter, at den unge har modtaget regelmæssig undervisning i 9 år, svarende til afslutning af folkeskolen.


Unge under 13 år må i udgangspunktet ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Unge mellem 13 og 18 år må kun udføre visse arbejdsopgaver. Afhængig af den unges alder er der forskel på de opgaver den unge må udføre.

Bekendtgørelsen om unges arbejde opregner de tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser som unge ikke må beskæftiges med.

Generelt skal man være fyldt18 år for at arbejde med maskiner, som kan være farlige.

Unge må ikke arbejde med, eller på anden måde udsættes for skadelige påvirkninger fra farlige stoffer og materialer. Dette vil i det store og hele sige gælder alle faremærkede mærkningspligtige kemikalier mv. Dog kan unge over 15 år, der ikke er omfattet af undervisningspligten, på betingelse af at de under arbejdet er under professionel tilsyn og instruktion, beskæftiges med arbejde, der indebærer følgende:

  • Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1% eller mere af organiske opløsningsmidler.
  • Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15% ethanol eller 5% propanol.

(Se bilag 5 i At’s bekendtgørelse om unges arbejde).

Hvis der er unge under 18 år ansat i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for i virksomheden, beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV).

Indledende kortlægning og afdækning af behov og motivation

Ofte vil det være væsentligt at indlede med at arbejde med de ansattes behov og motivation. Det vil som regel være relevant at sætte initiativer i gang, der kan motivere de ansatte til at del- tage i sundhedsfremmeaktiviteter, enten før eller samtidig med, at man kortlægger de ansattes behov og ønsker. Man kan f.eks. iværksætte debatmøder, formidlingsaktiviteter og vælge at benytte værktøjerne Personlig sundhedsprofil eller Arbejdspladsens sundhedsprofil i en kortlægning.

Kortlægninger af sundhedsprofiler kan evt. integreres i den kortlægning af arbejdsmiljøet, som virksomheden foretager som en del af APV-arbejdet. Under alle omstændigheder skal kortlægningen ske med respekt for den enkelte ansattes rettigheder og personlige integritet.

En personlig sundhedsprofil er et tilbud til medarbejderne om en samtale med en ekstern konsulent om egen sundhed og trivsel. Arbejdspladsen får bagefter en skriftlig, anonym tilbagemelding om, hvilke tiltag arbejdspladsen kan iværksætte for at forbedre livsstilen og arbejdsmiljøet.

En sundhedsprofil for arbejdspladsen er en anonym spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger, hvor sund arbejdspladsen er. Undersøgelsen omfatter både livsstil og det fysiske/psykiske arbejdsmiljø.

Som inspiration, har bl.a. Arbejdsmiljørådet udarbejdet et inspirationskatalog "Sund i et godt arbejdsliv" der bygger på erfaringerne fra en række forskellige arbejdspladser i hele landet og som kan medvirke til, at give andre mulighed for at skabe sin egen indsats.

Inspirationskataloget findes på hjemmesiden amr.dk – søg på "sundhedsfremme".

Henvisninger

  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde
  • At-vejledning E.0.1 om undervisningspligtige unges arbejde
  • At-vejledning E.0.2 om ikke undervisningspligtige unges arbejde
  • www.ungmedjob.dk – bliv klogere på unges arbejdsmiljø