Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøarbejdet skal tilrettelægges efter bestemmelserne i Beskæftigelsesministeriet bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.

I virksomheder med højst ni ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en arbejdsmiljøorganisation.

Samarbejdet udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og øvrige ansatte på virksomheden.

Ved 10 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Ved 35 eller flere ansatte skal der oprettes en AMO i to niveauer med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af alle ansatte i afdelingen/arbejdsområdet.

Arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at der gives effektiv instruktion, og at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler mv. er indrettet/anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Endvidere at stoffer og materialer anvendes i overensstemmelse med virksomhedens kemiske risikovurdering.

Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages i planlægningen af alle forhold som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning. Fx.

  • arbejdsgange, arbejdsmetoder eller ændringer heri
  • arbejdsstedets indretning
  • anskaffelse og ændringer af tekniske hjælpemidler
  • indkøb og brug af stoffer og materialer
  • vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, der regel mæssigt skal finde sted i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV), herunder inddrage sygefravær.

Når der er krav om, at virksomheden skal etablere et arbejdsmiljøudvalg, er Aarbejdsmiljøgruppen skal virke som kontaktled mellem de ansatte og Arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøgruppen og holder udvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige problemer og forelægge eventuelle forslag til forbedringer for udvalget.

Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsmiljøgruppen eller ved flere grupper, repræsentanter fra disse (normalt 2 arbejdsmiljørepræsentanter og 2 arbejdsledere). Formanden for arbejdsmiljøudvalget er arbejdsgiveren eller dennes ansvarlige repræsentant.

Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøsarbejdet og rådgive virksomheden ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Udvalget skal herunder deltage i virksomhedens planlægning og gennemførelsen af arbejdspladsvurderinger.

Samtlige ansatte inden for de enkelte områder deltager i valg af arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen har den fornødne tid til at udføre sine opgaver samt afholde udgifterne i forbindelse hermed.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelsen.

Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk

Henvisninger

  • Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed nr.1181
  • At-vejledning F.3.7-2 om Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen
  • Bekendtgørelse om arbejdets udførsel Arbejdstilsynets nr. 1234