Systematik i arbejdsmiljøet

Det centrale i arbejdsmiljøarbejdet er at forebygge. Enhver virksomhed bør opbygge systematiske rutiner og metoder, for herigennem at opnå et godt arbejdsmiljø, bedre samarbejde og øget trivsel.

 

Arbejdsmiljøarbejdet

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

For at opnå dette er der 3 helt centrale krav der skal opfyldes:

 1. Vurder arbejdspladsens arbejdsmiljø med en APV. I skal have en handleplan for de områder, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan forbedres. Denne handleplan skal altid være tilgængelig for alle medarbejdere.
 2. I skal mindst en gang om året have en fælles arbejdsmiljø- drøftelse om, hvordan det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er på jeres arbejdsplads, og hvilke udfordringer I står overfor. I skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted fx ved at skrive et kort referatet fra mødet.
 3. I skal oplære og instruere alle medarbejdere i hvordan de udfører deres arbejde, så de kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det handler om at opbygge en rutine omkring dette når der ansættes ny medarbejdere eller en ny arbejdssituation opstår, fx ny teknologi, værktøj, kemi eller arbejdsmetoder.

Arbejdsmiljøledelse

Arbejdsmiljøledelse er en vigtig faktor i et systematisk arbejdsmiljøarbejde og kan fx. foregå gennem:

 • strategisk udvikling med visioner, mål, milepæle, succeskriterier og evaluering
 • samarbejde og møder mellem ledere og de ansatte om arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøværktøjer

Nogle af de værktøjer, der kan anvendes, er:

 • Tjekskemaer til løbende risikoanalyser, runderinger og undersøgelser af fysiske og psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger
 • Informationer om arbejdsmiljø
 • Skriftlige instruktioner
 • Arbejdspladsvurderinger (APV er et lovkrav)
 • Brug af arbejdsmiljøledelsessystemer

Besøg Temasiden "Rengøring i topklasse" på www.bfa-service.dk hvor I finder en række konkrete værktøjer, vejledninger og inspirationsmateriale som kan hjælpe og inspirere jer til gode arbejdsforhold på jeres arbejdsplads.

bfa-service.dk/rengoering-i-topklasse

Forebyggelse er at forudse risikoen og handle på den. Dette kan ske ved systematisk at kortlægge risici i arbejdsopgaverne og forebygge disse med organisatoriske og tekniske løsninger. Medarbejderne instrueres i, hvordan arbejdet skal udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Ledelsens engagement og prioritering af sikkerheden er afgørende. Ledelsen og medarbejderne er fælles om at skabe et godt arbejdsmiljø. Den gode arbejdsmiljøkultur er fundamentet for at opnå den
bedste forebyggelse.

De følgende afsnit omhandler de arbejdsmiljøforhold, der er relevante for arbejdsmiljøorganisationens forebyggende arbejde med sikkerhed og sundhed på området Renhold og Service.

Henvisninger

 • At-vejledning F.3.1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte
 • At-vejledning F.3.2 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mellem 10 og 35 ansatte
 • At-vejledning F.3.3 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte
 • Bekendtgørelse nr. 2062 Lov om arbejdsmiljø af 16. november 2021.