Instruktion af ansatte

Det er arbejdsgiverens ansvar, at sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Er der mulige ulykkeseller sygdomsfarer, skal den ansatte have oplysninger om dem samt oplyses om, hvordan den ansatte kan imødegå dem.

Instruktionen skal være tilpasset arbejdets art og den enkelte ansattes forudsætninger, fx uddannelse, alder og rutine. Det er fx vigtigt med særlig fokus på unge og nyansatte.

Det er Arbejdsmiljøorganisationens opgave, at kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion, der er tilpasset de ansattes behov.

Vær opmærksom på personale, der ikke forstår dansk. Her skal instruktionerne kunne gives på et sprog vedkommende forstår.

Oplæringen skal foregå i arbejdstiden. Hvis det er nødvendigt, skal oplæringen gentages regelmæssigt

Oplæring og tilsyn

Der skal især ske oplæring og instruktion ved

 • ansættelse eller ændring af arbejdsopgaver
 • arbejde med stoffer og materialer
 • indførelse eller ændring af arbejdsudstyr
 • indførelse af ny teknologi
 • brug af ansatte fra en fremmed virksomhed (f.eks. fremmede håndværkere).

Oplæringen skal foregå i arbejdstiden. Hvis det er nødvendigt, skal oplæringen gentages regelmæssigt. Arbejdsgiveren skal afholde evt. udgifter.

Efter oplæringen er det meget væsentligt løbende at føre tilsyn med, om oplæringen og instruktionen bringes i anvendelse. Ved behov gentages instruktionerne, og der sættes ekstra fokus på at fastholde effekten.

Fremmed arbejdskraft

Køber, lejer eller låner en virksomhed ansatte fra en anden virksomhed, har den virksomhed (den, der har ledelsesretten), der modtager de ansatte, det fulde ansvar for deres sikkerhed.

Inden påbegyndelsen af beskæftigelsen skal den modtagende virksomhed fortælle den virksomhed eller afdeling, der afgiver de ansatte om:

 • hvilket fagligt niveau og hvilke kvalifikationer, som er nødvendige hos de ansatte, de skal modtage
 • evt. krav om helbredsattester
 • om arbejdets særlige art, herunder evt. risici.

Den virksomhed eller afdeling, der afgiver, lejer eller låner de ansatte ud, skal videregive oplysningerne til de ansatte.

Fremmede håndværkere

Håndværkeren skal rette sig efter de regler, der er på den fremmede arbejdsplads. Den modtagende arbejdsplads har et ansvar for den fremmedes sikkerhed. Samtidig skal den fremmede håndværker rette sig efter de regler, som håndværkerens egen virksomhed har givet om arbejdets udførelse.

Henvisninger

 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse
 • Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer
 • Arbejdstilsynets vejledning nr. 1.7.1 om oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet
 • Ren besked. Værktøj til rengøringsbranchen. BFA service-turisme