Myndigheder og organisationer

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet (AMR) er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et sikkert og sundt arbejdsmiljø og deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren.

Arbejdsmiljørådet drøfter på eget initiativ spørgsmål, som det finder af betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig herom til beskæftigelsesministeren. Rådet kan til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet iværksætte udviklings- og analyseaktiviteter, som kan have tværgående karakter.

Arbejdsmiljørådet udtaler sig om og giver forslag om lovændringer og nye regler. Ved udarbejdelse af regler skal Arbejdsmiljørådet medvirke gennem repræsentanter udpeget af rådet inden for eller uden for rådets medlemskreds. Endvidere skal rådets udtalelse indhentes, inden reglerne fastsættes.

Arbejdsmiljørådet udarbejder en årlig redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder om de forbedringer, som rådet finder ønskelige.

Arbejdsmiljørådet udtaler sig om mål for den samlede arbejdsmiljøindsats og om koordineringen af myndigheds- og partsindsatsen.

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklings- og analyseaktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet. Disse aktiviteter kan have tværgående karakter.

Der er etableret et sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Arbejdsmiljørådets hjemmeside: www.amr.dk

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet og består af en central afdeling samt et antal lokale afdelinger. Arbejdstilsynet ledes af en direktør, som fastlægger opgavernes fordeling mellem afdelingerne.

Arbejdstilsynet har til opgave at:

 • vejlede virksomheder, de 5 branchefællesskaber, arbejdsmarkedets organisationer og offentligheden om arbejdsmiljømæssige spørgsmål
 • bistå Beskæftigelsesministeriet med forberedelse af regler i henhold til loven
 • udstede forskrifter i henhold til bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren
 • holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet
 • behandle planer for arbejdsprocesser, arbejdssteder, tekniske hjælpemidler mv. samt stoffer og materialer og meddele tilladelser i henhold til loven eller administrative regler
 • påse, at loven og de forskrifter, der gives med hjemmel i loven, overholdes.


Arbejdstilsynet fører tilsyn med og vejleder om arbejdsmiljøforhold på virksomhederne i Danmark. Grundlaget for tilsynet og vejledningen er den danske arbejdsmiljølov.

Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden og viden om reglerne om arbejdsmiljø, så virksomhederne bliver i stand til selv at forebygge og løse egne arbejdsmiljøproblemer.

Det sker bl.a. i forbindelse med tilsynsbesøg, i vejledninger og på www.at.dk.

Tilsynsbesøg vil ofte blive gennemført uden varsel.

Hvis Arbejdstilsynet på et tilsynsbesøg konstaterer, at en virksomhed ikke lever op til lovens krav, vil Arbejdstilsynet påbyde virksomheden at sikre, at loven bliver overholdt.

I særlige tilfælde kan Arbejdstilsynet også forbyde, at der arbejdes videre, indtil arbejdsmiljøproblemet er løst.

Arbejdstilsynet har også mulighed for at pålægge en virksomhed en bøde, hvis der er tale om overtrædelse af klare og velkendte regler.

Beskæftigelsesministeren har fastsat nærmere regler om synliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø på grundlag af afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet i forbindelse med tilsynsbesøg på virksomheden – Smiley-ordningen.

Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: www.bm.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. NFA skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

NFA er også et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at instituttet udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal NFA overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning og miljøudviklingen i indog udland.

NFA’s hjemmeside: www.nfa.dk

Arbejdsmiljøklagenævnet

Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Klagen sendes til Arbejdstilsynet. Hvis Arbejdstilsynet fastholder afgørelsen, videresendes klagen til behandling i Arbejdsmiljøklagenævnet. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse foreligger. Klager over afgørelser om forhold, som skal bringes i orden straks, har ikke opsættende virkning.

Afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Arbejdsmiljøklagenævnet udpeges af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende. De enkelte beskikkede medlemmer kan møde med en eller flere bisiddere uden stemmeret.

Arbejdsmiljøklagenævnet afgiver hvert år en beretning om sin virksomhed til Arbejdsmiljørådet og beskæftigelsesministeren.

Sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmiljøklagenævnet varetages af Ankestyrelsen.

Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside: www.ama.dk www.ast.dk

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA)

BFA Service - Turisme skal medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for en eller flere brancher og skal
understøtte arbejdsmiljøindsatsen på branche- og virksomhedsniveau.

De mest repræsentative organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere inden for de brancher, som det enkelte branchearbejdsmiljøudvalg dækker, udpeger hver lige mange medlemmer og stedfortrædere for disse til rådet. Lederne henregnes til arbejdsgiversiden.


Det enkelte branchefællesskab varetager nedenstående opgaver:

 • at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger
 • at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation
 • at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.

Det enkelte branchefællesskab kan varetage andre opgaver, bl.a.:

 • udtale sig om eller stille forslag til Arbejdsmiljørådet om ændrede og nye regler
 • udvikle nye metoder til forbedring af det forebyggende arbejde
 • deltage i og gennemføre indsatser og kampagner
 • danne og deltage i lokale arbejdsmiljøfora.

Det enkelte branchearbejdsmiljøråadfgiver hvert år en redegørelse om sin virksomhed til beskæftigelsesministeren.

BFA Service - Turismes hjemmeside: www.bfa-service.dk

 

Arbejdsmiljørådgivere

Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand eller på anden vis indhente den nødvendige viden og indsigt, fx ved brug af branchevejledninger. Arbejdsgiver skal have den nødvendige sagkundskab for at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet kan ved overtrædelse af komplekse eller alvorlige problemstillinger indenfor det ergonomiske-, biologiske-, kemiske-, fysiskeog psykosociale område udstede kompetencepåbud. Virksomheden kan efter nærmere accept fra Arbejdstilsynet løse påbuddet ved at opbygge og anvende egne kompetencer, benytte intern autoriseret rådgiver eller indhente rådgivning hos en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Oversigt over autoriserede rådgiver fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur.

Miljøstyrelsen tager sig også af støj og affald, herunder genanvendelse. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er kontrol- og tilsynsmyndighed for kemikalielovgivningen og vil ofte kunne bistå med råd og vejledning ved uheld og forureningssager.

Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

Henvisninger

 • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om bidrag til Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøarbejde
 • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
 • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats
 • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste med senere ændringer
 • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet
 • At-vejledning F.3.1 om Bedriftssundhedstjenester.

Kontaktoplysninger

Branchearbejdsmiljøudvalget Service – Turisme

Arbejdsgiversekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
www.bfa-service.dk

Branchearbejdsmiljøudvalget Service – Turisme
Arbejdstagersekretariatet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf. 88 92 01 43
www.bfa-service.dk

Sekretariat for BFA Transport, Service – Turisme og Jord til Bord
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
www.bfa5.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
Telefon 39 16 52 00
www.nfa.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
Tlf. 70 12 12 88
www.at.dk