Infektionsrisiko - biologiske agenser

Ved biologiske agenser forstås mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter hos mennesker, som er i stand til at fremkalde en infektionssygdom, allergi eller toksisk effekt.

Biologiske agenser klassificeres i 4 risikogrupper i forhold til graden af infektionsrisiko: For agenser i gruppe 1 er der sandsynligvis ingen risiko for infektionssygdom, mens alvorligheden af infektionssygdomme og risiko for spredning er størst i gruppe 4, hvor der sædvanligvis heller ikke findes en forebyggende eller effektiv behandling.

Påvirkningen kan ske ved indånding, men der er også mulighed for påvirkning via munden, når forurenede hænder føres til munden.

I forbindelse med Renhold og Service vil arbejde i forbindelse med indsamling og bortskaffelse af affald samt arbejde i lokaler, hvor der benyttes luftbefugtningsanlæg, kunne afstedkomme kontakt med biologiske agenser.

Kontakt med blod, spyt, opkast, afføring eller urin

Biologiske agenser kan eksempelvis findes i blod, spyt, opkast, afføring eller urin.

Under rengøringsarbejde skal der især udvises stor påpasselighed, når affaldsspande tømmes, hvor der f.eks. kan ligge brugte kanyler. De brugte kanyler ses dog også mange andre steder: Under gulvtæpper, i sengetøj og i gardiner. Der bør anvendes handsker, der er særlig modstandsdygtige overfor stik og snit. Til opsamling af kanyler bruges opsamlingsbøtter til skarpe genstande. Der skal omgående tages kontakt til skadestue eller læge, hvis en medarbejder stikker sig.

Ved håndtering af linned og tøj, der er forurenet, eller ved rengøring af forurenede flader anvendes handsker, der er uigennemtrængelige for agenserne.

Det skal undgås at ryste sengelinned og tøj, så der hvirvles støv op, og emnerne kommes straks i plasticposer og lukkes til.

Bortskaffelsesregler for inficeret affald, medicinrester og kanyler skal være kendte. De lokale miljømyndigheder kan give oplysninger om, hvordan man bortskaffer spild og affald. Se også Miljøstyrelsens vejledning om bortskaffelse af sygehusaffald. Handsker anvendes ligeledes ved opvask af service, der er forurenet

Særligt forurenede lokaler

Ved rengøring af særligt forurenede lokaler, hvor der er så stærkt tilsmudset, at almindelig rengøring ikke kan anvendes, eller rengøring i lokaler, hvor der har været dødfundne, som har ligget der i længere tid, skal der foretages særlige foranstaltninger:

 • Personalet skal have en grundig instruktion
 • Arbejdsstedet skal besigtiges af særlig kyndig, inden arbejdet igangsættesDer skal evt. foretages en desinfektion
 • Der skal evt. anvendes personlige værnemidler, som beskytter både mod agenserne og desinfektionsmidlerne – f.eks. åndedrætsværn, øjenbeskyttelse, handsker og overtræksdragt
 • Bortskaffelse, rengøring og evt. desinfektion af forurenet udstyr og værnetøj
 • Der må aldrig indtages mad i forurenede lokaler.

Luftbefugtningsanlæg

Ventilationsanlæg kan i særlige tilfælde i sig selv fremme og sprede bakterier og skimmelsvampe i lokaler. Specielt anlæg, der befugter luften, giver gode vækstbetingelser for svampe og bakterier, hvis de ikke løbende bliver gjort rene.

Henvisninger

 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø
 • At-vejledning nr. A.1.2 om indeklima
 • At-vejledning nr. A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse
 • At-vejledning nr. C.0.18 om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer
 • Håndbog om Zoonoser. BFA service-turisme, BAU Jord til Bord, BFA Velfærd og BFA Industri
 • Vejledning om rengøring i særligt forurenede lokaliteter. BFA service-turisme.