Maskiner og udstyr

I dette afsnit anføres krav, der stilles til udstyr og maskiner mhp. at forebygge skader og nedslidning.

I afsnittet om manuel håndtering er der angivet praktiske eksempler på specifikke ergonomiske krav, der forebygger bevægeapparatsbelastninger ved brugen af maskiner og udstyr.

Som hovedregel skal nye maskiner, der er leveret til brug efter den 1. januar 1995, opfylde kravene i EU’s maskindirektiv.

Maskindirektivets krav til sikkerhed og markedsføring gælder for alle maskiner, som er fremstillet efter den dato. Direktivet gælder også for alle brugte maskiner, som bliver importeret fra lande uden for EU. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for kontrol af maskiner der er omfattet af EU’s maskindirektiv.

CE-mærkning

Maskiner omfattet af definitionen i EU’s maskindirektiv, der er fremstillet efter 1. januar 1995, skal være CE-mærket.

CE-mærket giver formodning om, at maskinen opfylder sikkerhedskravene i henhold til gældende EU-lovgivning, men er ingen garanti for dette.

Fabrikanten skal udfylde en EF-overensstemmelseserklæring om, at maskinen er udført i overensstemmelse med alle de væsentlige sikkerhedsog sundhedskrav, som vedrører denne.


Når fabrikanten har gennemført proceduren og udarbejdet de nødvendige papirer, har han ret og pligt til at mærke maskinen med CE. Samtidig skal han underskrive en ”troog loveerklæring” om, at han har fulgt retningslinjerne.

Brugsanvisning

Nye maskiner skal leveres med en brugsanvisning på dansk. Den skal som minimum indeholde oplysninger om:

 1. Klargøring og ibrugtagning ved levering
 2. Støj og vibrationer
 3. Maskinens vægt
 4. Ergonomiske forhold
 5. Mærkning (mærkningen skal vises og forklares)
 6. Maskinens funktioner
 7. Betjening og anvendelse, herunder f.eks. påfyldning, tømning samt udskiftning af tilbehør
 8. Eftersyn, vedligeholdelse og reparation (fejlfinding)
 9. Særlige sikkerhedsforhold
 10. Opladning.

Brugsanvisningen skal indeholde en fuldstændig beskrivelse af, hvordan maskinen skal bruges på en sikker og forsvarlig måde, og hvilke risici der foreligger.

Brugsanvisningen skal advare om måder, som maskinen ikke må anvendes på. Der skal instrueres om de beskyttelsesforanstaltninger, der skal foretages, når maskinen bruges, herunder om de personlige værnemidler, der er relevante, og som skal stilles til rådighed, for at maskinen kan bruges sikkert og forsvarligt.

Der skal være en beskrivelse af forholdsregler, så følgerne efter et uheld og svigt ikke resulterer i farlige situationer. F.eks. skal det beskrives, hvordan man frigør personer, der er kommet til at sidde fast i maskinen, eller hvordan en ny igangsætning kan ske uden fare.

Brugsanvisningen skal indeholde en nærmere beskrivelse af, hvordan maskinen skal vedligeholdes og justeres, og hvordan det kan foregå uden fare for den, der udfører operationerne.

Afskærmning

Ved fare for klemning, skæring eller andre ulykker skal maskiner være forsynet med afskærmninger.

Eksempler:

 • Skærende og roterende maskiner skal være konstrueret, så man ikke kan komme til at røre ved de farlige maskindele. Maskiner skal stå fast
 • En pålægsmaskine skal have en resteholder, der beskytter fingrene mod den roterende kniv. Resteholderen må ikke kunne fjernes under drift
 • Røremaskiner skal have en sikkerhedsskærm. Røres der i støvende fødevarer f.eks. mel, skal skærmen være lukket
 • Kødhakkere skal sikres, så man ikke kan få hånden ned til indføringssneglen
 • Lynhakkere skal være afskærmet, så knivaksel og roterende dele er dækket. Afskærmningen må ikke kunne åbnes under kørslen
 • Gulvvaskemaskiner skal have en beskyttelseskappe, således at der beskyttes mod roterende dele.

Når bevægelige afskærmninger åbnes, skal maskinerne standse automatisk. Faste afskærmninger skal fastholdes ved systemer, der gør det nødvendigt at anvende værktøj for at åbne eller fjerne dem. Fastgørelsessystemet skal forblive på afskærmnin- gerne eller maskinen, når afskærmningen afmonteres.

Ergonomi

Ved anvendelse af maskiner skal ubehag, træthed og fysisk og psykisk belastning hos brugeren begrænses i videst muligt omfang på grundlag af følgende ergonomiske principper:

 • Hensyntagen til forskelle i brugerens fysiske dimensioner, styrke og udholdenhed. (Maskinen skal f.eks. kunne indstilles til brugerens højde og være let at bruge)
 • Tilstrækkelig plads til, at brugeren kan bevæge alle dele af kroppen
 • Undgå, at det er maskinen, der bestemmer arbejdsrytmen
 • Undgå langvarig koncentrationskrævende overvågning
 • Tilpasse grænsefladen menneske-maskine til de egenskaber, brugerne kan forventes at have. (Maskinen skal bl.a. være teknisk overkommelig at betjene for alle).

Betjeningsanordninger

Betjeningsanordninger skal bl.a. være:

 • anbragt således, så de kan betjenes sikkert og hurtigt og være udformet, således at der er et logisk forhold mellem betjeningsanordningens bevægelse og den udløste handling
 • udformet eller beskyttet, således at udløsning af funktioner, hvorved der kan opstå fare, kun kan ske ved en bevidst handling. (F.eks. at man ikke kommer til at starte en gulvaskemaskine utilsigtet)
 • forsynet med to-håndsbetjening (dødmandsfunktion) på selvkørende maskiner, så maskinen stopper, når føreren slipper gashåndtaget eller -pedalen.

Nødstop

En maskine skal være forsynet med et eller flere nødstop, hvormed farlige situationer og farlige situationer under udvikling kan afværges. Denne forpligtelse gælder ikke for håndholdte og håndstyrede maskiner som f.eks. almindelige husholdningsmaskiner som håndmiksere og støvsugere.

Maskiner, som af arbejdstekniske grunde ikke kan indrettes eller afskærmes, så risiko for personskade er udelukket, skal have nødstop ved farestederne. Ved farligt efterløb skal nødstop-
pet kombineres med en bremse. Genstart af maskinen må kun kunne ske med de normale startanordninger, og først når nødstoppet manuelt er stillet tilbage i “klarstilling”.

Nødstop i form af trykknapper, håndtag, stang, plade o.l. skal være rødt. Trykknappen skal være paddehatformet. På eller ved nødstoppet skal ordet NØDSTOP findes. Et paddehatformet nødstop kan i stedet for teksten under trykknappen have gul bundplade med en diameter ca. dobbelt så stor som trykknappen.

Nødstop skal supplere andre sikkerhedsforanstaltninger og ikke erstatte dem.

Vibrationer

Leverandøren har pligt til at levere maskiner med lav vibrationsstyrke. Sæde og håndtag skal vibrere så lidt som muligt.

(Se mere i f.eks. Arbejdstilsynets pjece: Check på rengøringsvogne og –maskiner).

Henvisninger

 • EU`s maskindirektiv, 2006/42/EF.
 • Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1094 om maskiner.
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
 • At-vejledning B.1.2 om CE-mærkede maskiner
 • Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen. BFA Velfærd
 • BFA-service.dk
 • Pjece: Gode råd om maskinsikkerhed + miniplakat
 • Faktaark: Rengøringsvogne og mopper.