Anmeldelse af arbejdsskader

Anmeldelse af arbejdsskader

Ved arbejdsskader forstås arbejdsulykker og erhvervssyg- domme. Arbejdsskader skal drøftes i arbejdsmiljøorganisationen med henblik på forebyggelse af lignende tilfælde.

Arbejdsulykker

- herunder kortvarige skadelige påvirkninger og forgiftninger

Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig, uventet og skade- voldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade.

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsulykke:

  1. hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 14 dage fra første fraværsdag jf. arbejdsmiljøloven og/eller
  2. hvis den kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne). Anmeldelse skal ske senest 14 dage efter ulykkesdagen og/eller
  3. hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde ng senest på 5-ugers dagen efter ulykken jf. arbejdsskadesikringsloven.

Når en medarbejder kommer til skade i forbindelse med sit arbejde, har man som arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken. Ulykken skal anmeldes i systemet EASY via virk.dk og du skal bruge NemID eller NemID Medarbejdersignatur.

Ejere og brugere af maskiner og andre tekniske hjælpemidler har pligt til at anmelde ulykker, der er sket ved brug af redska- ber, fx røremaskiner, pålægsmaskiner eller rengøringsmaskiner. Denne anmeldepligt gælder også, selv om der på ulykkestids- punktet ikke foreligger et arbejdsgiverforhold.

Anmeldepligten gælder fx færdselsuheld, når færdslen er sket som led i et arbejde for en arbejdsgiver.
Anmeldepligten gælder som hovedregel ikke ulykker på vej til og fra arbejde.

Den tilskadekomne har selv ret til at anmelde skaden til samme instanser, hvis arbejdsgiveren ikke gør det.

Generelt er fristen for anmeldelse af arbejdsskader 1 år efter ulykken. Generelt er fristen for anmeldelse af arbejsskader 1 år efter ulykken.

Erhvervssygdomme

Ved en erhvervssygdom forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde både formodede og konstaterede erhvervssygdomme og kortvarige skadelige påvirk- ninger, som de bliver bekendt med gennem deres erhverv, fx løfteskader og ”hvide fingre”. Anmeldelse af erhvervssygdomme skal ske i det digitale anmeldesystem ESS via virk.dk.

I ESS kan du anmelde en erhvervssygdom som læge, tandlæge, sekretær for en læge eller anden anmelder. Du skal bruge en NemID medarbejdersignatur for at få adgang til at anmelde erhvervssygdomme.

Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Tilskadekomne kan dog efterfølgende bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ikke at behandle sagen.

Alle har ret til at anmelde erhvervssygdomme. Fristen er 1 år efter, at den tilskadekomne er blevet bekendt med, at en sygdom må antages at skyldes arbejdet.

Det er vigtigt, at de faglige organisationer om muligt inddrages, inden anmeldelse af en erhvervssygdom mv. for at sikre korrekt udfyldelse af anmeldelsen.

EASY

- elektronisk anmeldelse af arbejdsskader

EASY og ESS er redskaber til elektronisk anmeldelse af arbejds- skader, det vil sige, både arbejdsulykker (EASY) og erhvervssyg- domme (ESS).

Systemerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Arbejdstil- synet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Når du skal anmelde i EASY eller ESS går du ind via virk.dk:

Der skal bruges NemID eller NemID medarbejdersignatur for at få adgang til at anmelde arbejdsulykker.
I ESS kan du anmelde en erhvervssygdom som læge, tandlæge, sekretær for en læge eller anden anmelder.
Arbejdsgiveren og lægen skal bruge deres Nem-ID medarbejdersignatur for at få adgang til at anmelde arbejdsskader.

Når du skal anmelde i EASY eller ESS går du ind via virk.dk

Henvisninger

  • Beskæftigelsesministeriets Lov om arbejdsskadesikring.
  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet m.v.
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker
  • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme og pludselige løfteskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
  • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring www.aes.dk