Arbejdspladsvurdering - APV

Arbejdspladsvurdering - APV

Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Grundlaget herfor er bl.a., at der foretages en vurdering af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen en arbejdspladsvurdering.

Alle arbejdsgivere med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV. Pligten til at udarbejde APV gælder også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løs- arbejde.

For virksomheder, hvor arbejdet udføres af personer fra arbejdsgiverens husstand, fx børn eller ægtefælle, og hvor der ikke er andre medarbejdere ansat, er der ikke pligt til at lave APV.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering, som sikrer, at alle arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Der kan bl.a. hentes hjælp i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere, der beskriver de væsentligste arbejdsmiljøforhold indenfor de forskellige brancher.

Virksomheden kan selv vælge den metode, som APV’en skal gennemføres efter, men det skal sikres, at APV’en indeholder disse fem elementer:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet
 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Arbejdspladsvurderingen skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder mv., som har betyd- ning for virksomhedens arbejdsmiljø, dog senest hver tredje år.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen inddrages i og deltager i hele APV-processen. Det gælder både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en.

I virksomheder, hvor der ikke er krav om oprettelse af en arbejdsmiljøorganisation, er det de ansatte, der skal deltage i arbejdet på tilsvarende måde. AMO/medarbejderne skal underskrive APV’en som dokumentation for, at de har deltaget.

Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en arbejdsmiljørådgiver eller andre sagkyndige, hvis virksomheden ikke selv har den fornødne indsigt til at udarbejde APV.

Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i forbindelse med APV'en foretages en kemisk risikovurdering (se side 24) for samtlige stoffer og materialer der anvendes på virksomheden.

En APV kan fx være tilgængelig ved at hænge på væggen i kantinen eller ligge på intranettet. Det vigtigste er, at medarbejderne og ledelsen ved, hvor de kan finde den.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der på en række områder stilles særlige krav til APV’en. Fx i forbindelse med følgende:

 • Manuel håndtering
 • Skærmarbejde
 • Kræftrisiko
 • Biologiske agenser
 • Gravide og ammendes arbejdsmiljø
 • Udvinding af mineraler
 • Unges arbejdsmiljø
 • Kemiske agenser
 • Arbejde i eksplosiv atmosfære
 • Vibrationer
 • Støj.

Virksomheden kan få yderligere information om disse krav ved at gå ind på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk

Henvisninger

Arbejdstilsynet materiale:

 • Arbejdstilsynets 57 Arbejdsmiljøvejvisere – www.at.dk
 • APV-værktøjer: www.at.dk søg på APV-værktøj
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelsen nr. 1234 om arbejdets udførelse
 • At-vejledning D.1.1-3 om arbejdspladsvurdering

BFA service materiale 

Arbejdspladsvurderinger – www.apvportalen.dk