Den rummelige arbejdsplads

Den rummelige arbejdsplads er en arbejdsplads, der formår at rumme både ressourcestærke ansatte og fastholde de medarbejdere, der er kommet i problemer, f.eks. efter at have været udsat for en arbejdsulykke eller pådraget sig en sygdom. En arbejdsplads, hvor der er plads til alle.

Ressourcesvage personer kan have svært ved at opnå eller fastholde en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være på grund af nedsat arbejdsevne, fysiske eller psykiske handicap, mangel på grundlæggende sproglige eller kulturelle kundskaber samt meget lange perioder med ledighed eller sygdom.

Muligheden for at øge rummeligheden er gode. En væsentlig forudsætning er, at både ledelse og medarbejdere er motiverede og samarbejder fx i arbejdsmiljøorganisationen.

"Den rummelige arbejdsplads formår at rumme både ressourcestærke ansatte og fastholde de medarbejdere, der er kommet i problemer"

Personalepolitikker

Når rummeligheden sættes i centrum, er det vigtigt at forholde sig til, hvordan man skal behandle hinanden – ledelse i forhold til medarbejdere og medarbejdere i forhold til hinanden. Det er ligeledes vigtigt at få afklaret de muligheder, der eksisterer i virksomheden med henblik på fremme af trivslen.

Udvikling og indførelse af en personalepolitik er et godt udgangspunkt for at fastlægge dette samarbejde og de retningslinier, hensigtserklæringer og konkrete handlingstiltag, der kan sikre rummeligheden gennem forebyggelse, arbejdsfastholdelse og integrationen af personer, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Personalepolitikken kan bestå af en række delpolitikker som:

 • Sundhedsog trivselspolitik
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Uddannelsespolitik
 • Seniorpolitik
 • Fraværsog fastholdelsespolitik
 • Integrationspolitik
 • Ansættelsespolitik, mv.

Når politikkerne er vedtaget, skal de indføres og forankres. De nødvendige handlingsplaner udvikles bedst i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.

Den tidlige forebyggende indsats

De bedste resultater opnås ved en tidlig forebyggende indsats. Der er tale om tiltag, der iværksættes i tide for at forhindre, at en medarbejder bliver udstødningstruet. At fremme jobkompetence gennem uddannelsesmuligheder, sundhed, sikkerhed og trivsel og at modvirke fysiske og psykiske belastninger bl.a. gennem en god arbejdsmiljøindsats, er veje hertil.

Hvis der alligevel opstår et problem af helbredsmæssig og/eller social karakter for en medarbejder, kan der afhængigt af problemets størrelse og karakter være behov for mindre eller større tiltag for at arbejdsfastholde medarbejderen. Et tiltagende sygefravær eller andre tegn på dårlig trivsel kan være de første indikatorer på, at der skal sættes handlinger i gang.

Den tidlige indsats er helt afgørende. Erfaringen viser, at mange medarbejdere ikke har kunnet fastholdes i arbejdet, hvis problemer, der har ført til et langvarigt sygefravær, ikke er blevet løst.

Tænk også på de ressourcestærke

Selv en ellers ressourcestærk person kan få problemer. Fra star- ten til afslutningen af sit arbejdsliv gennemløber den enkelte en række livsfaser, hvor faktorer på arbejdspladsen og i livet uden- for er af afgørende betydning for trivslen.

Arbejdstageren kan f.eks. i visse faser have et stort overskud at lægge i sit arbejde og være meget motiveret for en karriereud- vikling og nye udfordringer. Det er vigtigt, at disse behov kan imødekommes.

Når der stiftes familie, kan behovet for gode orlovsmuligheder være meget aktuelle. En sabbatordning kan i andre tilfælde bane vejen for et tiltrængt afbræk, hvorefter medarbejderen kan komme styrket tilbage.

Medarbejderen har hele tiden behov for at være på højde med udviklingen indenfor sit arbejdsområde. Derfor er det afgø- rende, at den nødvendige videreuddannelse etableres hele arbejdslivet igennem.

Som seniormedarbejder kan der efterhånden opstå behov for gode muligheder for at arbejde på nedsat tid og for ændring af arbejdsopgaver f.eks. i form af reduktion af de fysiske krav, såle- des at den optimale tilpasning mellem arbejdsevne og jobkrav hele tiden er opnået.

Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen medvirke?

Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen medvirke til den rummelige arbejdsplads?

 • Deltage i etablering, udvikling og implementering af personalepolitikker

 • Medvirke til sikring af det gode arbejdsmiljø

 • Medvirke til at sikre den gode kommunikation og information

 • Ved at have øje for om de ansatte trives og vide, hvad man kan gøre for at hjælpe

 • Deltage i rundbordssamtaler med henblik på arbejdsfastholdelse af ansatte

 • Medvirke til at søge den nødvendige bistand hos andre aktører i og uden for virksomheden.

Henvisninger