Generende støj

Støj kan stamme fra mange forskellige kilder på arbejdsstedet. Det kan være nødvendigt at kombinere forskellige løsninger for at forebygge støjgener. Det bedste tiltag er ofte at forhindre, at støjen overhovedet opstår. Hvis det ikke er muligt, kan man for- søge at mindske støjen eller forhindre dens udbredelse.

Støjgrænser

Arbejdet skal kunne udføres, så folk ikke unødigt udsættes for støj. På arbejdspladsen må ingen personer udsættes for støjbelastninger over 85 dB(A) uden beskyttelse.

Støj under grænseværdien skal dæmpes, hvis det er muligt. Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), eller hvis lyden på anden måde er farlig eller opleves stærkt generende. Arbejdsrum skal være forsvarligt isoleret mod udefrakommende larm.

Maskiner og teknisk udstyr

Ved indkøb af køkkenog rengøringsmaskiner, computere, printere, kopimaskiner og ventilationsanlæg, mm., er en vigtig parameter, at de afgiver mindst mulig generende støj.

Lydtrykniveauet på operatørpladsen skal oplyses i brugsanvisningen, når det overstiger 70 dB(A). Lydeffektniveauet fra maskinen skal oplyses, når lydtrykniveauet på operatørpladsen overstiger 85 dB(A).

Efter anskaffelsen er det vigtigt at sørge for optimal vedligeholdelse, herunder rengøring, for at forebygge øget støjafgivelse.

Nogle støjende maskiner kan placeres i aflukkede rum, hvor de ikke belaster indeklimaet. Ofte er det også en god idé at slukke for det elektroniske udstyr, når det ikke bruges i længere tid. Generelt gælder, at støjen fra de tekniske installationer på kontorer ikke bør overstige 35 dB(A).

Menneskeskabt støj

En anderledes tilrettelæggelse af arbejde kan reducere støjen. Medarbejdere, som har behov for arbejdsro, bør ikke placeres sammen med folk, som løser opgaver, der forudsætter f.eks. snak og mange telefonsamtaler. Gensidige hensyn mellem kollegerne ved f.eks. at skrue ned for radioen eller at tale mere dæmpet i telefon kan også være med til at dæmpe støjniveauet. For at skabe et mindre støjende arbejdsmiljø kan det hjælpe at begrænse gennemgangstrafikken i rummene. Luk døren til rum, hvor der er uro og larm.

Akustik

Rummets akustik har betydning for lydniveauet i lokalet. Akustikken afhænger først og fremmest af de bygningsmaterialer, der er anvendt til vægge, lofter og gulve. Dårlig akustik skyldes i mange tilfælde hårde overflader, der reflekterer lyden så meget, at den breder sig i rummet og er lang tid om at dø ud.

Akustiske problemer bør allerede overvejes i planlægningsfasen ved nybyggeri og ombygninger. Det er billigere og giver ofte det bedste resultat.

Støj kan ofte reduceres ved at opsætte særligt lyddæmpende materialer – såkaldte absorbenter. Det kan f.eks. være skillevægge, et nedhængt loft eller særlige plader i loftet kaldet bafler. Normalt bør absorbenter placeres jævnt i lokalet, men hvis årsagen til støjen stammer fra et bestemt område, kan man placere hovedparten her.

Stammer støjen fra ventilationsanlæg, kan det være en løsning at installere lyddæmpere i anlægget. Luftfyldte gummihjul på rulleborde kan dæmpe den støj, der fremkommer ved kørsel med faste hjul på især klinkegulve i køkkener. Gardiner og tæpper på gulvene i kontorer, opslagstavler og polstrede møbler dæmper også støjen, men de kan samtidig give problemer med støv.

Se også BFA-service's "Inspirationskatalog om støj og akustikregulering i køkkener" (pdf).

Henvisninger