Arbejdsstedets indretning

Faste arbejdssteder

Reglerne om faste arbejdssteders indretning gælder for virksomhedens bedriftsområde. Hvis virksomhedens bedriftsområde er meget udstrakt eller spredt beliggende, gælder reglerne om faste arbejdssteders indretning kun for virksomhedens bygninger og bedriftsanlæg samt arealerne i umiddelbar tilknytning hertil. Reglerne om skiftende arbejdssteders indretning gælder de andre steder på virksomhedens bedriftsområde.

Bedriftsområdet skal være forsvarligt indrettet under hensyn til arbejdet og aktiviteterne, der foregår i området. Det gælder både det indendørs og det udendørs område, bygninger, færdselsveje, installationer, tekniske anlæg mv. på området. Bygninger mv. skal være forsvarligt vedligeholdt.

Der skal i nødvendigt omfang være opsat skilte, som giver oplysning eller advarsel om forhold, der har betydning for sikkerheden og sundheden.

I hvert arbejdsrum skal der være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Tilførslen skal sikre frisk luft på arbejdsstedet og er som udgangspunkt et krav om komfort. Tilførslen skal imidlertid også fjerne f.eks. mindre spredte forureninger fra mennesker og materialer. Er tilførslen af frisk luft gennem vinduer ikke tilstrækkelig, skal tilførslen ske ved mekanisk ventilation.


Udvikles der på arbejdsstedet forurening fra en arbejdsproces, som f.eks. stegeos, skal forureningen fjernes med en mekanisk udsugning, der er forsynet med en kontrolanordning. Kontrolanordningen skal give alarm med lys eller lyd, hvis anlægget ikke fungerer optimalt. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur. (Se Vejledning om indretning af ventilation i restaurationskøkkener samt pjecen Stegeos i køkkener fra BFA Service – Turisme).

Et arbejdsrum skal være isoleret mod udefrakommende fugt, kulde og varme og mod støj og vibrationer.

Et arbejdsrum skal have passende gulvareal, rumhøjde og rumindhold. Rumhøjden skal normalt mindst være 2,5 m. Større rumhøjde kræves, hvor arbejdsforholdene gør dette nødvendigt. Det gælder bl.a. i arbejdsrum, hvor der er en stærk udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer. Her vil en rumhøjde på 3 m normalt være tilstrækkelig.

Arbejdstilsynet vil normalt ikke acceptere indretning af arbejdspladser på steder i rummet, hvor højden er under
2,1 m.

Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum normalt være på 7 m2.

Uden effektive foranstaltninger til luftfornyelse vil der normalt være behov for 12 m3 luftrum for hver beskæftiget, men mere plads kan være nødvendig.


Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, f.eks. mekanisk ventilation, kan det accepteres, at størrelsen af luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m3 pr. beskæftiget.

Rummet skal have tilgang af dagslys og udsyn til omgivelserne. Gulvbelægningen skal have en passende hårdhed og skridsikkerhed. Vær særlig opmærksom på skridsikkerhed på våde gulve eller gulve, hvor der f.eks. spildes fedtstof.

(Om velfærdsforanstaltninger – se håndbogens særlige afsnit.)

Skiftende arbejdssteder

Reglerne om skiftende arbejdssteder træder i kraft ved arbejde, som en arbejdsgiver lader ansatte udføre på en fremmed virksomhed eller på et andet sted uden for sit eget bedriftsområde. Reglerne gælder også på arbejdsgiverens eget bedriftsområde, hvis dette ikke er omfattet af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

Ved arbejde på skiftende arbejdssteder er det arbejdsgiveren (den, der på arbejdsstedet har ledelsesretten), der skal vurdere og sørge for, at forholdene på arbejdsstedet lever op til de gældende regler. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftigede på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede (Arbejdsmiljølovens §20).

Arbejdsgiveren skal, inden et arbejde iværksættes og under arbejdet, vurdere, om forholdene er sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyn til det arbejde, der skal foregå, og hvis dette ikke er tilfældet sørge for, at forholdene i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at oplæring og instruktion af de ansatte omfatter de særlige foranstaltninger, der skal iagttages under hensyn til, at arbejdet foregår uden for virksomhedens område.

I forhold til skiftende arbejdssteder for personale indenfor Renhold og Service gælder som for faste arbejdssteder arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser og øvrige gældende bestemmelser i medfør af anden lovgivning, som f.eks. brandlovgivningen og stærkstrømsreglementet.

Henvisninger

 • Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
 • Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning
 • AT-vejledning A.1.15 – Arbejdspladsens indretning og inventar
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse
 • At-vejledning A.0.2 om indretning af arbejdssteder
 • At-vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder
 • At-vejledning A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse
 • At-vejledning A.1.5 om kunstig belysning
 • At-vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning
 • At-vejledning A.1.10 om flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder
 • At-vejledning A.1.11 om arbejdsrum på faste arbejdssteder
 • At-vejledning A.1.12 om temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder
 • At-vejledning A.1.13 om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder
 • At-vejledning A.1.14 om planlægning af faste arbejdssteders indretning
 • At-meddelelse nr. 1.01.14 om inventar på faste arbejdssteder
 • Vejledning om indretning af ventilation i restaurationskøkkener. www.bfa-service.dk.