MSB - muskel og skeletbesvær

De fleste af os vil gerne have et langt og godt arbejdsliv, og når vi går på pension, vil vi gerne kunne nyde alderdommen uden smerter og besvær med muskler og led.

Samtidig får rigtig mange ansatte smerter og gener i muskler og led på grund af arbejdet. Ignorerer vi smerterne og arbejder videre som før, kan der med tiden opstå permanente skader, og i sidste ende kan vi få skader, som er så alvorlige, at det går ud over både arbejdsevne og livsglæde.

Smerter kan gøre det svært at sove om natten, og så dagligdags handlinger som at bære en indkøbspose, hænge vasketøj op eller køre en bil kan blive umulige at udføre.

Smerter i muskler og led er også en af de hyppigste årsager til, at vi må forlade arbejdsmarkedet i utide og må gå på førtidspension.

Det er derfor vigtigt, at vi på arbejdet respekterer kroppens grænser og gør, hvad vi kan for at forebygge smerter og overbelastninger Dette er særligt en udfordring i forbindelse med:

 • Håndtering af tunge byrder.
 • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger – og bevægelser.
 • Ensidigt, belastende arbejde og manglende variation.

Alle tre ting kan være belastende for kroppen, give smerter og føre til slid og sygdom i muskler og led.

Reagér ved smerter

Slid på muskler og led viser sig sjældent med det samme, men opstår langsomt over længere tid. Det er derfor vigtigt, at vi reagerer ved smerter i muskler og led. Smerter er ofte et tegn på overbelastning og bør altid tages alvorligt.

Hvis de ansatte oplever smerter, er det vigtigt at finde ud af, om det skyldes arbejdet, så skadelige belastninger fremover kan undgås.

Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Som arbejdsgiver skal man bl.a. sørge for at forebygge slid på muskler og led, det der lidt teknisk kaldes “muskel- og skeletbesvær”, til dagligt forkortet MSB.

Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær bør ske ved en systematisk indsats og skal indgå i arbejdet med jeres arbejdspladsvurdering.

F.eks. ved:

 • Der gennemføres en kortlægning og risikovurdering af arbejdsopgaverne i forbindelse med arbejdspladsvurdering (APV) samt hver gang der sker ændringer på arbejdspladsen, ændringer i arbejdsgange og når der kommer nye medarbejdere.
 • Arbejdet planlægges og tilrettelægges så det er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan fx handle om jobrotation, variation i løbet af arbejdsdagen, at løse en opgave på en anden måde eller at holde flere pauser i løbet af arbejdsdagen.
 • Indretningen af arbejdspladsen er en vigtigt del af forebyggelsen af muskelog skeletbesvær. Det handler bl.a. om tilpasning af arbejdshøjde, ergonomi, rækkeafstande og lignende, især hvis medarbejderen arbejder længe, med statisk belastninger eller er 'fastlåst' til arbejdspladsen. Indretning og inventar har også betydning for ulykker, fx om der er ting, medarbejderne kan falde over, støde ind i, vælte ned fra, klemme fingrene i osv.
 • At stille tekniske hjælpemidler til rådighed. Et tekniske hjælpemiddel kan fx løfte ting for jer, medvirke til at I står i en bedre arbejdsstilling eller være et hjælpemiddel der yder ekstra sikkerhed, når I arbejder i højden.
  • I skal så vidt muligt anvende tekniske hjælpemidler, og altid når der er risiko for sikkerhed og sundhed, eksempelvis når I håndterer byrder manuelt.
  •  Lovgivningen lægger vægt på, at det forebyggende arbejde tager højde for den teknologiske udvikling, altså for hvad det er muligt at forebygge af teknisk vej. Af samme grund er det vigtigt, at I løbende følger med i, hvad der kommer på markedet af nye tekniske hjælpemidler.
  • Vær opmærksom på, at tekniske hjælpemidler skal leve op til lovgivningens krav om sikkerhed, at brugen af tekniske hjælpemidler kræver instruktion, og at tekniske hjælpemidler løbende skal efterses og vedligeholdes.
 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderne har fået den oplæring og instruktion, der skal til for, at de kan udføre arbejdet uden at sætte deres eget eller andres helbred på spil. Dette gælder også forebyggelsen af muskelog skeletbesvær. Instruktionen skal indeholde betjening af tekniske hjælpemidler, brug af værnemidler, arbejdsstillinger og løfteteknik. Arbejdsgiveren skal føre tilsyn med, at instruktionen bliver fulgt samt følge op med mere oplæring og instruktion, når der er behov for det.

Forebyggelsen af muskelog skeletbesvær skal ske i tæt samarbejde med virksomhedens ledere og medarbejdere. Hvordan samarbejdet skal foregå, afhænger af virksomhedens størrelse.

Alle virksomheder med over ni ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation med repræsentanter for både ledelsen og medarbejder, mens det i mindre virksomheder kan ske mere uformelt.