Om Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Service - Turisme

Råd

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Service - Turisme (forkortes BFA service - Turisme) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område.

Opgaver

BFA Service - Turisme blev oprettet i 2017 og opgaverne er fastsat i arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om arbejdsmiljøfællesskaber. BFA Service - Turisme skal medvirke ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål inden for branchen.

Brancheområder

BFA Service - Turisme omfatter ca. 300.000 ansatte, og dækker hovedområderne: Hoteller, konferencecentre, campingpladser og anden overnatning, restauranter, værtshuse, cafeterier o.lign., rengøring, vaskerier, renserier, museer, biografer, radio-, tv-, teater- og koncertvirksomhed og anden forlystelsesvirksomhed, idræts- og sportsanlæg, boligselskaber, ejendomsservice, skorstensfejning, vand- og gasforsyning, kloakvæsen og rensningsanlæg, politi og politiskole, fænselsvæsen, forsvar, civilforsvar, forsvars- og officersskoler, detektiv- og overvågningsvirksomhed, tandteknikere, frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre og anden personlig pleje, reparation af varer- personlige eller husholdning, privat hushjælp, bedemænd og begravelsesvæsen.

Organisationer

BFAen består af i alt 20 medlemmer med lige repræsentation af medlemmer fra organisationer på arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden. Branchearbejdsmiljørådet afholder årligt 4 møder, hvor arbejdsplaner, budgetter og materialer m.v. godkendes. Forretningsudvalget afholder jævnligt møder. Der er nedsat 3 Planudvalg, som medvirker til at udvikle arbejdsmiljøopgaverne.

Arbejdsplaner

BFAen udarbejder kontinuerligt arbejdsplan og budgetplan for det kommende års brancheindsats på baggrund af en prioritering af organisationernes forslag til nye aktiviteter. Planerne iværksættes i det efterfølgende finansår.

Samarbejde

BFAen koordinerer og samarbejder med blandt andre Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø, de øvrige branchearbejdsmiljøråd, arbejdsmiljøuddannelserne m.fl.

BFA Service - Turismes materialer

BFA Service - Turisme udvikler løbende vejledninger, pjecer, film, dialogoplæg mm. Materialer kan ses og hentes på www.bfa-service.dk. Mange af materialerne kan desuden rekvireres som trykte vejledninger hos branchens organisationer.

Finansiering

Branchearbejdsmiljørådets virksomhed finansieres over Finansloven af midler, som opkræves over arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Branchearbejdsmiljørådets årlige bevilling er på ca. 2,6 mio.kr. Herudover medfinansierer organisationerne Branchearbejdsmiljørådets aktiviteter.

Partssekretariater

BFA Service - Turisme varetages af et sekretariat. Derudover har parterne sekretariaterne Arbejdsgiversekretariatet, Arbejdstagersekretariatet samt Sekretariatet for ledere.

Se Kontakter