Om udvalget for Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Service - Turisme

Udvalg

Udvalget for Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Service - Turisme (BFA Service - Turisme) er en del af BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Transport, Service - Turisme og Jord til Bord (BFA5) og er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område.

Opgaver

BFA Service - Turisme blev oprettet i 2017 og opgaverne er fastsat i arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om arbejdsmiljøfællesskaber. BFA Service - Turisme skal medvirke ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål inden for de tilhørende brancheområder.

Brancheområder

BFA Service - Turisme omfatter ca. 300.000 ansatte, og dækker hovedområderne: Hoteller, konferencecentre, campingpladser og anden overnatning, restauranter, værtshuse, cafeterier o.lign., rengøring, vaskerier, renserier, museer, biografer, radio-, tv-, teater- og koncertvirksomhed og anden forlystelsesvirksomhed, idræts- og sportsanlæg, boligselskaber, ejendomsservice, skorstensfejning, vand- og gasforsyning, kloakvæsen og rensningsanlæg, politi og politiskole, fænselsvæsen, forsvar, civilforsvar, forsvars- og officersskoler, detektiv- og overvågningsvirksomhed, tandteknikere, frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre og anden personlig pleje, reparation af varer- personlige eller husholdning, privat hushjælp, bedemænd og begravelsesvæsen.

Organisationer

Udvalget for BFA Service - Turisme består af i alt 20 medlemmer med lige repræsentation af medlemmer fra organisationer på arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden. Udvalget afholder årligt 3-4 møder, hvor arbejdsplaner, budgetter og materialer m.v. godkendes. 

Arbejdsplaner

Udvalget for BFA Service - Turisme udarbejder kontinuerligt arbejdsplan og budgetplan for det kommende års brancheindsats på baggrund af en prioritering af organisationernes forslag til nye aktiviteter. Aktiviteterne indkaldes hos organisationerne ca. 1. maj og planerne iværksættes i det efterfølgende finansår.

Samarbejde

Udvalget for BFA Service - Turisme koordinerer og samarbejder med blandt andre Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, NFA og de øvrige branchefællesskaber, arbejdsmiljøuddannelserne m.fl.

BFA Service - Turismes materialer

BFA Service - Turisme udvikler værktøjer, vejledninger, faktaark, instruktionsfilm og udsender løbende nyhedsbreve. Materialer kan ses og hentes på www.bfa-service.dk. Mange af materialerne kan desuden rekvireres som trykte vejledninger hos branchens organisationer.

Finansiering

BFA'ernes virksomhed finansieres over Finansloven af midler, som opkræves over Arbejdsmarkedetes Erhvervssikring (AES). BFA Service - Turisme udvalget modtager årlige ca. 3 mio. kr. Herudover medfinansierer organisationerne drift af partssekretariaterne.

Partssekretariater

BFA Service - Turisme udvalget opgaver varetages af sekretariaterne på både arbejdsgiver- og arbejdstager siden.

Se Kontakter