Tema

Lær af ulykker og nærvedulykker

Værktøj og metode til registrering og undersøgelser af ulykker og nærvedulykker på arbejdspladsen

Når der sker en arbejdsulykke eller nærvedulykke, bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Ved at finde årsagen eller årsagerne til ulykken eller nærvedulykken kan I nemlig forebygge, at noget lignende sker igen, og på den måde forhindre, at en af jer en dag kommer alvorligt til skade.

For en ansat kan en arbejdsulykke få store omkostninger både personligt, arbejdsmæssigt og økonomisk. Det er derfor vigtigt at I tager forebyggelsen af ulykker alvorligt.

Ideelt set burde alle de risikable forhold være blevet kortlagt i jeres arbejdspladsvurdering (APV) og taget hånd om i en handleplan. I praksis kan en APV dog ikke forudse enhver farlig situation, og det er derfor vigtigt for jeres sikkerhed, at I også løbende holder øje med, om der opstår forhold, som kan være farlige, og at I tager de fejl og mangler, I opdager, alvorligt og handler på dem. En måde at gøre dette på, er ved at lære af de ulykker og nærvedulykker, som finder sted.

Der er typisk mange samvirkende årsager til, at der sker en ulykke. Det er derfor vigtigt at få adressereret alle de risikofaktorer, der kan spille ind.  

Se animationen "Snublende nær"

Få inspiration til jeres forebyggende indsats med animationsfilmen "Snublende nær".

Brug filmen som afsæt til en drøftelse om, hvad der kan føre til ulykker, og hvordan registrering og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker kan bruges i det forebyggende arbejde.


360 graders forebyggelse

For at hjælpe jer med at arbejde systematisk med registrering og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker har vi på siden her stillet et værktøj til rådighed, som I kan bruge.

Vi kalder værktøjet for "360 graders forebyggelse", fordi det sikrer, at I kommer kommer hele vej rundt om alle de mulige risikoforhold, der kan spille ind.

Værktøjet består bl.a. af skemaer til registrering og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker og en notatseddel om farlige forhold, som medarbejderne kan bruge til løbende at indrapportere eventuelle farlige forhold i virksomheden.

Vi foreslår, at I på det næste møde for de arbejdsmiljøansvarlige gennemgår værktøjet på siden her og beslutter, hvordan I vil registrere og undersøge ulykker og nærvedulykker hos jer.

Processen

Kom hele vejen rundt ved registrering og undersøgelser af ulykker og nærvedulykker

1. Hvem skal inddrages?

Få inddraget de rigtige personer i undersøgelsen. Det vil typisk være:

 • Den ulykkesramte
 • Vidner til ulykken / nærvedulykken
 • Repræsentanter for ledelse og medarbejdere
 • Eventuelt personer med en særlig faglig eller teknisk indsigt.


2. Hvad skete der?

Få styr på hændelsesforløbet. Se ulykkesstedet med egne øjne. Tag et billede af stedet. Tegn eventuelt en tegning eller lav en rekonstruktion.
Få afklaret:

 • Hvad var medarbejderen i gang med?
 • Hvor fandt ulykken / nærvedulykken sted?
 • Hvilken pludselig hændelse førte til ulykken / nærvedulykken?
 • Hvilke personskader er der sket?
 • Hvilke genstande blev personen skadet af?
 • Havde andre personer betydning for ulykken / nærvedulykken?
 • Hvordan?

3. Hvorfor skete det?

Få afdækket årsagerne til ulykken / nærvedulykken. Vær opmærksom på, at de fleste ulykker opstår som følge af flere samvirkende årsager. Det er derfor vigtigt at komme hele vejen rundt om de mange forhold, som kan spille ind.

4. Hvad kan sikre at det ikke sker igen?

Kom med ideer til forebyggelse. Forhold jer her til alle de relevante forhold, som I har fundet ud af kan spille ind, og kom med ideer til forebyggelse.

5. Hvad skal der handles på?

Find ud hvilke ideer til forebyggelse, der vil forebygge bedst. Kom med forslag til konkrete tiltag og lav en handleplan for, hvordan de skal gennemføres.


Skema til ulykker

Efter en ulykke er det vigtigt at finde ud af, hvorfor det gik galt.

Uanset om en ulykke er alvorlig eller ser harmløs ud, skal I undersøge den og lave en konkret handlingsplan, helst lige efter den er sket. På den måde kan I forebygge, at noget lignende sker igen.

Til at registrere og undersøge en ulykke kan I bruge skemaet nedenfor.

Skemaet hjælper med at identificere de forhold, der kan gør situationen farlig, og få ideer til tiltag, der kan afhjælpe risikoen og sikre, at der ikke sker en rigtig ulykke en dag.


Skema til nærvedulykker

At få registreret og undersøgt nærvedulykker er vigtigt for det forebyggende arbejde.

En nærvedulykke behøver ikke at være en dramatisk situation, men kan være i princippet være enhver situation, hvor en medarbejder oplever forhold på arbejdspladsen, som kan føre til en ulykke, for eksempel manglende belysning på en trappe eller et glat gulv uden afmærkning.

Til at registrere og undersøge nærvedulykker kan I bruge skemaet her, som er en forsimplet udgave af skemaet, I bruger ved ved ulykker.

Skemaet hjælper med at identificere de forhold, der kan gør situationen farlig, og få ideer til tiltag, der kan afhjælpe risikoen og sikre, at der ikke sker en rigtig ulykke en dag.

Skemaet kan udfyldes i Word eller printes ud og udfyldes i hånden. 


Notatseddel til medarbejderne

Det er ofte små og uskyldigt udseende forhold, der kan føre til en ulykke, f.eks. en kost, der flyder, lidt olie på gulvet eller noget beskyttelsesudstyr, der mangler.

Effektiv forebyggelse kræver derfor, at I alle er gode til at gøre opmærksom på det, hvis I oplever farlige forhold i hverdagen.

For at gøre opmærksom på farlige forhold, kan I bruge notatsedlerne om farlige forhold her. Print sedlerne ud eller læg dem op til download på jeres intranet og sørg for, at alle medarbejdere ved, hvor de findes.


Hold styr på sagens akter

Din virksomhed bør have en officiel måde at arkivere oplysninger om arbejdsulykker på. Det gælder både:

 • Udfyldte værktøjer til ulykker
 • udfyldte værktøjer til nærved-ulykker
 • anmeldelser til Arbejdstilsynet
 • anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen
 • anmeldelser til forsikring.

Del med alle relevante

Hvis I har flere arbejdsmiljøudvalg, bør I sørge for, at alle medlemmer har adgang til de udfyldte skemaer – f.eks. på et fællesdrev, på intranettet eller i et ringbind.

Hvis I er en koncern eller en virksomhed med flere lokaliteter, kan I med fordel lære af de ulykker, der er sket andre steder i organisationen.

Sørg derfor at dele resultatet af de registeringer og undersøgelser af nærvedulykker og ulykker, I foretager, med alle relevante afdelinger.


Indberet ulykke via EASY 

Alle ulykker skal indberettes med EASY Arbejdsgivere skal anmelde alle arbejdsulykker til myndighederne. Det foregår elektronisk med systemet EASY på virk.dk.

Du finder systemet her: indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AES/Anmeldelse_af_arbejdsulykke

Vær opmærskom på, at en arbejdsulykke skal være indberettet senest 14 efter første dags sygemelding.


Tjekliste ved ulykker

Ved alvorlige ulykker:
 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp på 112
 • Giv almindelig førstehjælp og tal med den tilskadekomne
 • Tilkald Arbejdstilsynet inden forholdene omkring ulykken ændres
 • Tal med alle vidner
 • Tag et billede eller tegn en skitse af ulykkesstedet
 • Gå i gang med at udfylde skemaet til undersøgelse af ulykker og gør det færdigt senest næste dag
 • Få den tilskadekomne til at forklare mere, når han/ hun er tilbage. Tag evt. på hospitalet eller på hjemmebesøg
Ved mindre alvorlige ulykker: 
 • Tal kort med den tilskadekomne
 • Send den tilskadekomne til undersøgelse på skadestue eller hos læge
 • Tilkald eventuelt Arbejdstilsynet
 • Tal med alle vidner
 • Tag et billede eller tegn en skitse af ulykkesstedet
 • Gå i gang med at udfylde skemaet til undersøgelse af ulykker og gør det færdigt senest næste dag

Download handout/plakat 

Download handout/plakat om 360 graders-metoden til undersøgelse og registrering af ulykker og nærved-ulykker. 

Kan downloades både til print i A4 og A3.

Relevante links